Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

หลักสูตรสถานศึกษา

ตัวอย่างคำสั่งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับครูสายบัว

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ตัวอย่างคำสั่งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับครูสายบัว ซึ่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Word สามารถนำไปแก้ไขได้ คุณครูท่านไหนที่กำลังต้องการไฟล์ตัวอย่างคำสั่งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา…

หลักสูตรการ อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ออนไลน์

การอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจ สามารถออกแบบวิสัยทัศน์ โครงสร้างหลักสูตร และคำอธิบายรายวิชาได้

ตัวอย่าง หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม พุทธศักราช 2562

ตัวอย่างหลักสูตรนี้ ครูประถม ขอขอบคุณโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม ที่จัดทำหลักสูตรนี้เพื่อเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายโรงเรียน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้…