Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สสวท. ชัดเจน หนังสือเรียนวิทย์ คณิต เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2567 ไม่ขึ้นราคา

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) แจ้งว่าปีการศึกษา 2567 นี้ หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สสวท. คงราคาเท่าเดิมโดยไม่มีการขึ้นราคาใด ๆ ทั้งนี้…

ดาวน์โหลดฟรี! ตัวชี้วัดระหว่างงทาง ตัวชี้วัดปลายทาง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551…

วันที่ 14 ตุลาคม 2566 ขอนำเสนอ สิ่งที่ท่านผู้บริหาร ครูวิชาการ และคุณครูทุกคนในโรงเรียนต้องรับทราบและเข้าใจร่วมกันครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกลุ่มตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551…

สพฐ.ขับเคลื่อนจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 13 กันยายน 2566 ขอนำเสนอ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ได้กำหนดทักษะ เป็นสมรรถนะสำคัญที่ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนา ทั้งด้านความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ให้รู้จักสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล…

แจกฟรี โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไฟล์ Excel แก้ไขได้

วันที่ 20 มีนาคม 2566 ขอแนะนำโปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน ไฟล์ Excel แก้ไขได้ แบ่งปันโดย โดยห้องสื่อครูต้นคอม5 คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดได้ฟรี จากลิ้งก์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ…

เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา ว 29/2565

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ขอนำเสนอ เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว 29/2565) ให้ยกเลิกเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.…

หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562

ว่าด้วยเรื่องของหลักสูตร หากจะค้นหาหลักสูตรด้วยตนเอง ครูประถม ขอแนะนำ แหล่งข้อมูลของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เราสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลที่กระทรวงศึกษาธิการที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไว้ เช่น หลักสูตร(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)…

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้เพื่อส่งผลต่อการทำงานที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551…