Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะครู

ดาวน์โหลดฟรี แบบประเมินวิทยฐานะ แบบใหม่ ว.21/2560

          ตามรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครู แบบใหม่ ว.21/2560  โดยมีรายละเอียดการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน ได้แก่  ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  -…