Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ด่วนสรุปแล้ว! (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดสรุป (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประกาศใช้ 1 พฤษภาคม 2564 สามารถอ่านรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่า…

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

          อาศัยอำนาจตามมาตรา 19 (4) และ 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 7 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ก.ค.ศ.…