Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ห้ามการใช้อาคาร

ประกาศด่วน! ราชกิจจานุเบกษา ออกข้อกำหนด ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด

หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ทำหใ้ใีการกำหนดพื้นที่คุมสูงสุด 28 จังหวัด ล่าสุด ราชกิจจานุเบกษา ออกข้อกำหนด ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด…