Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

อานักซิมานเดอร์ ANAXIMANDER

อานักซิมานเดอร์ ANAXIMANDER

อานักซิมานเดอร์เกิดราว 610 B.C. เป็นกรีกคนแรกที่เขียนหนังสือเป็นร้อยแก้ว(prose) หนังสือเล่มนี้สูญหาย แต่ก็มีคุณค่าต่อนักปราชญ์ มักถูกใช้อ้างบ่อยๆ คำอ้างอิงที่เกี่ยวกับความคิดเริ่มต้นและทั่วไปของปัญหาของอานักซิมานเดอร์ที่ธาเลสยกขึ้นม่าดังนี้…