Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

อาริสโตเติล

อริสโตเติล (Aristotle)

อริสโตเติล (Aristotle) อาริสโตเติล เกิดเมื่อประมาณ 384 หรือ 383 ปีก่อนคริสตกาลที่เมืองสตากีรา ในแคว้นมาเซโดเนีย ซึ่งเป็นแคว้นที่แห้งแล้งทางตอนเหนือสุดชองทะเลเอเจียน ของประเทศกรีก เป็นบุตรชายของนายนิโคมาคัส…