Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เข้าร่วมประกวด

ห้ามพลาดเด็ดขาด! ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่…

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งการระกวดที่ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆค่ะ สำหรับการประกวด โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระดับประเทศ) โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกและส่งตัวแทนเขตละ 1 โครงงาน…