Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เครื่องแบบนักเรียน

ชุดนักเรียน ปีนี้ ราคาเท่าไหร่บ้าง

ชุดนักเรียน คือ เครื่องแบบที่แสดงบทบาทของวัยเด็กทำให้คนในสังคมรู้ว่าเรายังเรียนหนังสืออยู่ แต่นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีรายได้หรือประกอบอาชีพเพื่อได้มาในเงินไว้ซื้อของรับผิดชอบตนเองได้ หน้าที่หารายได้จึงไปตกที่ผู้ปกครอง บ้านใดมีลูก 1…