Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เงินจัดสรรงบ

สพฐ.แจ้งโอนแล้ว! เงินจัดสรรงบประมาณฯ ค่าเช่าบ้านครั้งที่ 1

โดยสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ได้ออกหนังสือแจ้งโอนเงิน จัดสรรงบประมาณฯ ค่าเช่าบ้านครั้งที่ 1   ช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.63 ซึ่งมีรายละเอียดหลายอย่างเปลี่ยนแปลง โดยทางเว็บไซต์ครูประถมได้นำไฟล์ข้อมูลการแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณฯ ค่าเช่าบ้านครั้งที่…