Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เปลี่ยนเป็นระบบ e-Testing ทั้งหมด

“ตรีนุช” ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งต่อไปจะเปลี่ยนเป็นระบบ e-Testing…

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา, ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ,…