fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

CPO Model รูปแบบหนึ่งของการประเมินโรงเรียน

CPO Model CPO Model ประกอบด้วยการประเมินส่วนสำคัญ 3 ส่วนใหญ่ๆ  ที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องตามลำดับ  คือ 1.การประเมินปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อม (Context)   ปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อม  หมายถึง  บริบท ต่าง ๆ…
Read More...

หนังสือจินดามณี แบบเรียนไทยเล่มแรก สมัยอยุธยา

หนังสือจินดามณี แบบเรียนเล่มแรกของคนไทย : โดย พระโหราธิบดี แบบเรียนเล่มแรกของไทย ชื่อ จินดามณี แต่งโดย พระมหาราชครู กวีในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ครองราชย์ปี พ.ศ 2199 – 2231) เป็นหนังสือแบบเรียนเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา …
Read More...

บี.เอฟ.สกินเนอร์ ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ

บี.เอฟ.สกินเนอร์ มีความคิดว่าทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคนั้นจำกัดอยู่กับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนน้อยของมนุษย์พฤติกรรมส่วนใหญ่แล้วมนุษย์จะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเองไม่ใช่เกิดจากการจับคู่ระหว่างสิ่งเร้าใหม่กับสิ่งเร้าเก่า…
Read More...

โรเบิร์ต ฮาวิกเฮิร์ต ทฤษฏีงานพัฒนาการตามวัย

ศาสตราจารย์ โรเบิร์ต ฮาวิกเฮิร์ต (Robert havighurst 1953-1972) ได้ให้ชื่อว่า งานที่มนุษย์ทุกคนจะต้องทำตามวัยว่า “ งานพัฒนาการ ” หมายถึง งานที่ทุกคนจะต้องทำในแต่ละวัยของชีวิต สัมฤทธิ์ผลของงานพัฒนาการของงานแต่ละวัย…
Read More...

จอห์น บี วัตสัน ทฤษฎีการเรียนรู้

จอห์น บี วัตสัน (John B. Watson)  เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน มีช่วงชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1878 – 1958 รวมอายุได้ 90 ปี วัตสันได้นำเอาทฤษฎีของพาฟลอฟมาและถือว่าเขาเป็นผู้นำแห่งกลุ่มจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม…
Read More...

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นวัตกรรม PLC

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community หมายถึง การร่วมมือ ร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ…
Read More...

รวมข้อสอบ ป.1-ม.3 ทุกวิชา รวมใว้ให้ที่นี่แล้ว!

อัพเดท 13-12-61 ข้อสอบชึ้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ไฟล์ word สามารถแก้ไขได้ หากพบไฟล์มีปัญหาสามารถแจ้งให้เราแก้ไขได้ค่ะ หรือหากต้องการสิ่งไหนเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ไลน์แอดครูประถม.คอม รวมข้อสอบ ป.1 ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 1…
Read More...

ทฤษฎีการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอน

ทฤษฎีการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอน การเรียนรู้ หมายถึงการเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม หรือจากการฝึกหัดรวมทั้งการเปลี่ยนปริมาณความรู้ของผู้เรียน…
Read More...

ระบบการศึกษา และระดับการศึกษาของไทย

ระบบการศึกษา และ ระดับการศึกษา ของไทย ระบบการศึกษาไทยปัจจุบันตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 มีการจัดระบบการศึกษาขั้นประถมศึกษา 6 ปี (6 ระดับชั้น) การศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี (3…
Read More...

ยุทธศาสตร์โรงเรียนประชารัฐ ด้านการพัฒนาการศึกษา 10 ด้าน

ยุทธศาสตร์โรงเรียนประชารัฐ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 10 ด้าน ตามแนวทางโรงเรียนประชารัฐ Transparency เน้นความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของข้อมูลการดำเนินงานของโรงเรียนและสนับสนุนให้มีการตั้งกองทุนโรงเรียน…
Read More...