fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

กรอกข้อมูล _SAR 61 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย 1 (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม)

กรอกข้อมูล _SAR 61 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย 1 (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) ผลงานดีเด่นปี 2561 ตัวอย่างเล่ม คลิก กรอกข้อมูลเล่ม คลิก ดูข้อมูลมาตรฐาน คลิก ส่งข้อมูลเพิ่มเติม คลิก…

ยุบบทบาท สกอ. และ วท. เป็น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ยุบบทบาท สกอ. และ วท. เป็น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม “หมอธี” เชื่อกระทรวงใหม่ทำให้ประเทศไทยเดินหน้า เสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม ขณะนี้บุคลากร สกอ.ถ่ายรูปป้ายสำนักงานเป็นที่ระลึก…

จัดสรรงบ จ้างธุรการโรงเรียน 11,801 อัตรา

จัดสรรงบ จ้างธุรการโรงเรียน 11,801 อัตรา ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน…

ทิศทางและการเปลี่ยนแปลง พรบการศึกษา 2562(เหมาะสำหรับ คุณครู นักศึกษา  ผู้เตรียมสอบ )

https://www.krupatom.com/%E0%B8%9E-%E0%B8%A3-%E0%B8%9A-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%89%E0%B8%9A/ …

พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562

พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 สาระสำคัญดังนี้ ดาวน์โหลดเพื่ออ่าน คลิก ที่มา เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา

การได้รับ เงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

การได้รับ เงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เป็นไปอย่างถูกต้องและ…

ประกาศแล้ว ผลการสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศผลวันที่ 30-04-62

วันนี้เป็นวันที่ 30 เมษายน 2562 เนื่องด้วยตามกำหนดการ การประกาศผลการสอบ การวัดผลประจำปี ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 หรือเรียกว่าการสอบ NT ได้ดำเนินการมาถึงขั้นตอนสุดท้าย คือการประกาศผลรายงานผล ให้กับทางผู้ปกครอง และสถานศึกษา…

หน่วยการเรียนที่ 1 การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม เรื่อง อัลกอริทึมเบื้องต้น 1

คาบที่ 4 - 7 หน่วยการเรียนที่ 1 การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม เรื่อง อัลกอริทึมเบื้องต้น 1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ…

หน่วยการเรียนที่ 1 การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรม

คาบที่ 2 , 3 หน่วยการเรียนที่ 1 การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรม มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ว 4.2 …