fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ผลประเมิน

ผลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสพฐ. อยู่ในระดับA

ผลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสพฐ. อยู่ในระดับAนายอำนาจ วิชยานุวัติ รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)…