fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2561 ชั้นป.1 มาตรฐาน ตัวชี้วัด

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5 การบวก ลบ และคูณทศนิยม

ใบงานที่ 28 หน่วยที่ 9 แผนที่ 2.doc ใบงานที่ 29 หน่วยที่ 9 แผนที่ 4.doc ใบงานที่ 30 หน่วยที่ 9 แผนที่ 6.doc ใบงานที่ 31 หน่วยที่ 9 แผนที่ 12.doc ใบงานที่ 32 หน่วยที่ 9 แผนที่ 13.doc ใบงานที่ 33 หน่วยที่ 9 แผนที่ 15.doc ใบงานที่ 34 หน่วยที่…

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5 การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

ใบงานที่ 16 หน่วยที่ 7 แผนที่ 3.doc ใบงานที่ 17 หน่วยที่ 7 แผนที่ 5.doc ใบงานที่ 18 หน่วยที่ 7 แผนที่ 11.doc ใบงานที่ 19 หน่วยที่ 7 แผนที่ 13.doc ใบงานที่ 20 หน่วยที่ 7 แผนที่ 18.doc ใบงานที่ 22 หน่วยที่ 7 แผนที่ 22.doc ใบงานที่ 23 หน่วยที่…

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5 เศษส่วน

ใบงานที่ 12 หน่วยที่ 6 แผนที่ 1.doc ใบงานที่ 13 หน่วยที่ 6 แผนที่ 6.doc ใบงานที่ 14 หน่วยที่ 6 แผนที่ 7.doc ใบงานที่ 15 หน่วยที่ 6 แผนที่ 13.doc