วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
หน้าแรกวิชาการศึกษาจิตวิทยาการศึกษาโรเบิร์ต ฮาวิกเฮิร์ต ทฤษฏีงานพัฒนาการตามวัย

โรเบิร์ต ฮาวิกเฮิร์ต ทฤษฏีงานพัฒนาการตามวัย

ศาสตราจารย์ โรเบิร์ต ฮาวิกเฮิร์ต (Robert havighurst 1953-1972) ได้ให้ชื่อว่า งานที่มนุษย์ทุกคนจะต้องทำตามวัยว่า “ งานพัฒนาการ ” หมายถึง งานที่ทุกคนจะต้องทำในแต่ละวัยของชีวิต สัมฤทธิ์ผลของงานพัฒนาการของงานแต่ละวัย มีความสำคัญมากเพราะเป็นของการเรียนรู้งานพัฒนาขั้นต่อไป

            ในการสร้างทฤษฎีงานพัฒนาการ  ฮาวิกเฮิร์ส  ถือว่าการพัฒนาการของมนุษย์ไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยทางสรีระหรือชีวะแต่เพียงอย่างเดียว  สังคมและวัฒนธรรม และปัจจัยทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคลมีอิทธิพลในการพัฒนาการของบุคคลด้วย  ดังนั้น ฮาวิกเฮิร์ส ได้สรุปว่าตัวแปรที่สำคัญในการพัฒนามี 3 อย่าง

 1. วุฒิภาวะทางร่างกาย
 2. ความมุ่งหวังของสังคมและกลุ่มที่แต่ละบุคคลเป็นสมาชิกอยู่
 3. ค่านิยม แรงจูงใจ ความมุ่งหวังส่วนตัวและความทะเยอทะยานของแต่ละบุคคล

     3.1 ความพร้อมเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Natural Readiness Approach)

     3.2 ความพร้อมเกิดจากการกระตุ้น (Guided Experience Approach)

การแบ่งพัฒนาการของมนุษย์

พัฒนาการของมนุษย์ แบ่งออกเป็น 4 ด้านใหญ่ๆ คือ

 1. พัฒนาการทางกาย เป็นการแบ่งพัฒนาการของมนุษย์ตามขั้นตอนในแต่ละวัน
 2. พัฒนาการทางด้านความคิดหรือสติปัญญา (Cognitive Development)ของเพียเจท์
 3. พัฒนาการทางด้านจิตใจ ซึ่งแบ่งย่อยเป็น

     3.1 พัฒนาการทางด้านจิตใจ-เพศ (Psychosexual Development) ของฟรอยด์ (Freud)

     3.2 พัฒนาการทางด้านจิตใจ-สังคม (Psychosocial Development) ของอีริคสัน (Erikson)

 1. พัฒนาการด้านจริยธรรม (Moral Development)ของโคลเบริ์ก (Kohlberg)

พัฒนาการตามวัย

               ตามแนวความคิดของฮาวิคเฮอร์ท (Hovighurst) ได้แบ่งพัฒนาการของมนุษย์ออกเป็นวัยต่างๆได้ดังนี้

1.วัยเด็กเล็ก-วัยเด็กตอนต้น (แรกเกิด-6 ปี)

– เรียนรู้ที่จะเดิน

-เรียนรู้ที่จะรับประทาน

-เรียนรู้ที่จะสร้างความผูกพันตนเองกับพ่อแม่  เป็นต้น

2.วัยเด็กตอนกลาง ( 6-12 ปี )

 • เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากันได้กับเพื่อนรุ่นเดียวกัน

 • สามารถช่วยตนเองได้

 • พัฒนาทักษะพื้นฐานในการอ่าน เขียน และคำนวณ เป็นต้น

3.วัยรุ่น (12-18 ปี)

 • รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองได้

 • สามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นในสังคมได้

 • มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมได้

4. วัยผู้ใหญ่ตอนต้น ( 18-35 ปี)

 • มีการเลือกคู่ครอง

 • รู้จักจัดการภารกิจในครอบครัว

5.วัยกลางคน (35-60 ปี)

–  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 • เรียนรู้ที่จะยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

6.วัยชรา (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป)

 • สามารถรับตัวได้กับสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยลง

 • ปรับตัวได้กับการที่ต้องเกษียณอายุตลอดจนเงินเดือนลดลง

หลักพัฒนาการแนวคิด

 • สามารถที่จะแสดงบทบาททางสังคมได้เหมาะสมกับเพศของตน

 • เลือกและเตรียมตัวที่จะเลือกอาชีพในอนาคต

 • พัฒนาทักษะทางเชาว์ปัญญาและความคิดรวบยอดต่างๆที่จำเป็นสำหรับสมาชิกของชุมชนที่มีสมรรถภาพ

 • มีความต้องการที่จะแสดงพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

การนำไปประยุกต์ใช้

                สามารถสังเกตพัฒนาการต่างๆของเพื่อนๆและคนรอบข้าง เพื่อให้รู้จักนิสัยใจคอมากขึ้น และใช้เทคโนโลยี สารสนเทศที่เกี่ยวทางการศึกษาและการสืบค้นหรืออื่นๆได้

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี