วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024

ครูผู้ช่วย คืออะไร

ครูผู้ช่วย คือ ตำแหน่งข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี ผู้ที่จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูฯ

เนื่องจาก ใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.2) 2545 มีผลบังคับใช้ ทำให้ตำแหน่งของข้าราชการ ครู ที่เราคุ้นเคยไม่มีอีกต่อไป เช่น อ. 1 ระดับ 3 อ.2 ระดับ 7 อ.3 ระดับ 8

โดยปรับเปลี่ยนเข้ามาใหม่ 2 ตำแหน่ง คือ 1 ครูผู้ช่วย 2 ครู แล้วก็ตามด้วยชื่อวิทยฐานะ อาทิเช่น ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ฉะนั้น ครูที่ได้รับการบรรจุใหม่ จะมีชื่อเรียกว่า ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย จะต้องได้รับการประเมินอย่างเข้นข้น 8 ครั้ง ในระยะเวลา 2 ปี หรือประเมิน ทุกๆ 3 เดือน มีหลายๆ ด้านในการประเมิน ทั้งด้านการเรียนการสอน คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพครู มากมายสารพัด การปฎิบัติตน การสอนหนังสือ นี่แหละครับจะทำให้ได้ครูที่มีคุณภาพ มีอุดมการณ์จริงๆ มาสอนเด็กๆ พอผ่านการทดลองงานก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็น ครู ค.ศ. 1 นั่นเอง

จะเป็นครูผู้ช่วยต้องสอบอะไรบ้าง

 1. ภาค ก ความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน และกฎหมายการศึกษาต่างๆ ตัวเลข ภาษาไทย ภาษาอังกฤษฯลฯ
 2. ภาค ก วินัย คุณธรรม มาตฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สมรรถนะฯลฯ
 3. ภาค ข วิชาการศึกษา หลักสูตร วิจัย จิตวิทยา สื่อ การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียนฯลฯ
 4. ภาค ข วิชาเอก (จบอะไรมาก็สอบอันนั้น เช่น จบภาษาไทย คอมพิวเตอร์ สังคมฯลฯ
 5. ภาค ค สอบสัมภาษณ์

ครูผู้ช่วยจะบรรจุที่ไหนได้บ้าง

 1. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต ทั่วประเทศ (โรงเรียนประถมศึกษา)
 2. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต ทั่วประเทศ (โรงเรียนมัธยมศึกษา)
 3. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ,โรงเรียนราชประชานุเคราะห์,โรงเรียนโสตศึกษา…,โรงเรียน…ปัญญานุกูล)

ครูผู้ช่วยได้เงินเดือนเท่าไหร่

 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ได้รับเงินเดือน 15,050 บาท
 2. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท
 3. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท

ในการสอบครูผู้ช่วยนั้น ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มจากการรับราชการในหน่วยงานอื่นดังนี้ต้อง

มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 ได้แก่

1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1.4 ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
1.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน
กฎ ก.ค.ศ.เช่น โรคเรื้อนในระยะติดต่อ, วัณโรคในระยะติดต่อ, โรคเท้าช้างในระยะ
ปรากฎอาการ, โรคติดสารเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
1.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อนตาม พ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา
1.8 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองใดๆ
1.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ยกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความคิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
1.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจารัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
1.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพ
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 หรือตามกฎหมายอื่น
1.13 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ

ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ตามมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย

คือ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี