วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
หน้าแรกวิชาการศึกษาความรู้สำหรับครูแบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

การประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของ ครูผู้ช่วย  มีองค์ประกอบในการประเมิน ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1   การปฎิบัติตน  

ประกอบด้วย

 • วินัย คุณธรรม  จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู
 • มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 • เจตคติต่อวิชาชีพครู
 • การพัฒนาตนเอง
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ
 • การดำรงชีวิตที่เหมาะสม

องค์ประกอบที่ 2  การปฏิบัติงาน  

ประกอบด้วย

 • การจัดการเรียนรู้
 • การพัฒนาผู้เรียน
 • การพัฒนาทางวิชาการ
 • การพัฒนาสถานศึกษา
 • ความสัมพันธ์กับชุมชน

การประเมินแต่ละองค์ประกอบแบ่งออกเป็น 3  ระดับ คือ

ระดับ  1        หมายถึง    ต้องปรับปรุง

ระดับ  2        หมายถึง    พอใช้

ระดับ  3        หมายถึง    ดี

 • ให้ประเมินผลสรุปทุก 3 เดือน ตลอดระยะ 2 ปี รวม 8 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินเดียวกัน
 • เกณฑ์การประเมินครูผู้ช่วยต้องได้คะแนนการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2  ครั้งที่ 3  และครั้งที่ 4  อย่างต่ำร้อยละ 50

สำหรับการประเมินครั้งที่ 5  ครั้งที่ 6  ครั้งที่ 7  และครั้งที่ 8  ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60

จึงจะถือว่าผ่านการประเมินแต่ละครั้ง

 

 

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี