fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

เปิดรับสมัครแล้ว! โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก ปีการศึกษา 2564

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆสำหรับคนที่ฝันอยากเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ ซึ่งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก ปีการศึกษา 2564 รับสมัคร 20 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2563  ซึ่งเราได้นำรายละเอียดการรับสมัครมาฝากกันค่า

โครงการช้างเผือก ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนชายที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยไม่จํากัดพื้นที่สถานศึกษา เป็นผู้มีผลการศึกษาดี มีความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านสติปัญญา และอารมณ์ มีร่างกายที่แข็งแรง และมีความต้องการเข้าเป็น

นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั้ง ๓ มิติ ของกองทัพอากาศ ได้แก่ มิติทางอากาศ (Air Domain) มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) และมิติอวกาศ (Space Domain) เข้าร่วมโครงการช้างเผือก ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน โครงการช้างเผือก ทั้งนี้ หากผ่านเกณฑ์ที่กําหนดจะได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ กองทัพอากาศ) และได้รับสิทธิประโยชน์ของโครงการช้างเผือก ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

สิทธิประโยชน์ของนักเรียนโครงการช้างเผือก

๑. ได้รับการยกเว้นค่าตรวจร่างกายในการสอบคัดเลือก สําหรับผู้ผ่านการสอบวิชาการ

๒. ได้รับคําแนะนําในการสอบรอบสองและเตรียมความพร้อมร่างกาย เพื่อคัดเลือกเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

๓. สําหรับผู้ผ่านเกณฑ์โครงการช้างเผือก และเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนกองทัพอากาศ) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ จะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย ขณะศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ คนละ ๓๘,๐๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

จํานวนที่รับ จํานวน ๒๐ คน โดยรับจากบุคคลทั่วไป เพศชาย

หากได้ไม่ครบตามจํานวนที่กําหนด จะนําจํานวนไปเพิ่มให้การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)

 

คุณคือ ผู้พิทักษ์น่านฟ้าไทยคนต่อไป โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.preadmission.nkrafa com

 

ระเบียบการสมัคร คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติมที่

เว็บไซต์ : www.nkrafa.rtaf.mi.th
เฟซบุ๊ก : โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
โทรศัพท์ : 0 2534 3624 – 7

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...