fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

เปิดรับสมัครด่วน! มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน 300 อัตรา

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆ สำหรับคนที่กำลังมองหางานดีๆ เพราะล่าสุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน 300 อัตรา รับทั้งนศ.-วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ซึ่งเราได้นำรายละเอียดมาฝากแล้วค่า

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทนาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมดำเนินโครงการยกระกับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการโดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยงานในการประสานการดำเนินงานกับภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษาให้มีงานทำ

ปฏิบัติงานในพื้นที่

1.อำเภอสิรินทร 1 ตำบล
2.อำเภอเขมราฐ 8 ตำบล
3.อำเภอวารินชำราบ 6 ตำบล

1. ชื่อตำแหน่ง อัตราค่าจ้างและระยะเวลาการจ้าง
1.1 เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมจำนวน 45 อัตรา
ขอบเขตภาระงาน
รวบรวมข้อมูลชุมชนจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในตำบลที่รับผิดชอบ เช่น ข้อมูล จปฐ. กชช 2ค. ทะเบียน ราษฎร์ JHCIS ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐในพื้นที่ จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนและประกอบการตัดสินใจจัดทำนโยบาย แนวทางการพัฒนาตำบล และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
นักศึกษา จำนวน 30 อัตรา
1) กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 หรือระดับปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา หากศึกษาในสาขาวิชาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ภาษาศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2) มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่เลือกปฏิบัติงานหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางและที่พักในการปฏิบัติงาน

3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office ทุกประเภทบัณฑิตจบใหม่จำนวน 15 อัตรา
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป) ทุกสาขาวิชา หากสำเร็จการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ภาษาศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2) มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่เลือกปฏิบัติงานหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางและที่พักในการปฏิบัติงาน
3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office ทุกประเภทได้เป็นอย่างดี

1.2 เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลสถานการณ์โรคระบาด รวมจำนวน 45 อัตรา
ขอบเขตภาระงาน
การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่การเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์การระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม การระบาดในพื้นที่) ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประชาชนทั่วไป จำนวน 30 อัตรา
1) อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2) ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงาน จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ในปัจจุบัน
3) มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่เลือกปฏิบัติงานหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางและที่พักในการปฏิบัติงาน
4) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office ทุกประเภทและหรือมีประสบการณ์ในการทำงานด้านสาธารณสุขชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บัณฑิตจบใหม่จำนวน 15 อัตรา
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป) ทุกสาขาวิชาหากสำเร็จการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์หรือสาธารณสุข จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2) มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่เลือกปฏิบัติงานหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางและที่พักในการปฏิบัติงาน

3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office ทุกประเภท

1.3 เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รวมจำนวน 30 อัตรา
ขอบเขตภาระงาน
รวบรวมและจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data) และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
บัณฑิตจบใหม่จำนวน 30 อัตรา
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสารสนเทศ
2) มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่เลือกปฏิบัติงานหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางและที่พักในการปฏิบัติงาน
3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล
4) หากมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมและมีโน๊ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1.4 เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสัมมาชีพของประชาชน รวมจำนวน 75 อัตรา
ขอบเขตภาระงาน
ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตร การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรม ฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร หรือการท่องเที่ยวหรือการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประชาชนทั่วไป จำนวน 15 อัตรา
1) อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2) ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงาน จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ในปัจจุบัน
3) มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่เลือกปฏิบัติงานหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางและที่พักในการปฏิบัติงาน
4) มีความเชี่ยวชาญหรือมีความสามารถในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร การผลิตพืช/สัตว์ในระบบปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ หรือด้านการท่องเที่ยว
นักศึกษา จำนวน 30 อัตรา
1) กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 หรือระดับปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ในสาขาวิชาเกี่ยวข้องกับการเกษตร การท่องเที่ยว บริหารธุรกิจวิศวกรรม หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่เลือกปฏิบัติงานหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางและที่พักในการปฏิบัติงาน

 

3) มีความเชี่ยวชาญหรือมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ในสาขาที่กำลังศึกษา
บัณฑิตจบใหม่จำนวน 30 อัตรา
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป) ในสาขาวิชาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน เกษตรศาสตร์การท่องเที่ยว บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่เลือกปฏิบัติงานหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางและที่พักในการปฏิบัติงาน
3) มีความรู้พื้นฐานหรือมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร หรือการท่องเที่ยวหรือการพัฒนาผู้ประกอบการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1.5 เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอาชีพเสริมจากความหลากหลายทางชีวภาพและ
วัฒนธรรมของชุมชน รวมจำนวน 60 อัตรา
ขอบเขตภาระงาน
ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของชุมชนให้ได้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สินค้าของชุมชนให้น่าสนใจ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและและหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประชาชนทั่วไป จำนวน 15 อัตรา
1) อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2) ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงาน จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ในปัจจุบัน
3) มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่เลือกปฏิบัติงานหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางและที่พักในการปฏิบัติงาน
4) มีความเชี่ยวชาญหรือมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
นักศึกษา จำนวน 15 อัตรา
1) กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 หรือระดับปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ในสาขาวิชาด้านเกษตรศาสตร์การท่องเที่ยว ศิลปกรรมศาสตร์การออกแบบ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่เลือกปฏิบัติงานหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางและที่พักในการปฏิบัติงาน
3) มีความเชี่ยวชาญหรือมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ในสาขาที่กำลังศึกษาอยู่
บัณฑิตจบใหม่จำนวน 30 อัตรา
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป) ในสาขาวิชาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน เกษตรศาสตร์วิทยาศาสตร์ การท่องเที่ยว ศิลปกรรมการออกแบบ นิเทศศาสตร์หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่เลือกปฏิบัติงานหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางและที่พักในการปฏิบัติงาน
3) มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพด้านการพัฒนาสินค้า OTOP การออกแบบบรรจุภัณฑ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1.6 เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมจำนวน 45 อัตรา
ขอบเขตภาระงาน
จัดการประชุม การฝึกอบรม เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาสุขภาพในประชาชนกลุ่มต่างๆ การบริการความรู้ด้านกฎหมาย การเมืองการปกครอง การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประชาชนทั่วไป จำนวน 15 อัตรา
1) อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2) ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงาน จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ในปัจจุบัน
3) มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่เลือกปฏิบัติงานหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางและที่พักในการปฏิบัติงาน
4) มีความสามารถในการสื่อสาร มีความเป็นผู้นำ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บัณฑิตจบใหม่จำนวน 30 อัตรา
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป) ทุกสาขาวิชา
2) มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่เลือกปฏิบัติงานหรือไม่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางและที่พักในพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือก
3) มีความสามารถหรือประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการ/การบริหารธุรกิจ กฎหมาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ระยะเวลาการจ้างงานและอัตราค่าจ้าง
2.1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะทำการจ้างงานเป็นระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ทำสัญญาจ้าง
2.2 กำหนดอัตราค่าจ้าง ดังนี้
1) ประชาชนทั่วไป อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน
2) นักศึกษา อัตราค่าจ้าง 5,000 บาท/เดือน
3) บัณฑิต อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน

วัน เวลา การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีหลังเก่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการหรือส่งจดหมายด่วนพิเศษ (EMS) ส่งถึง สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีหลังเก่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน 1 ต 1 ม” ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 กรณีผู้ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

ขอขอบคุณที่มา :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...