fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

คุรุสภาประกาศด่วน! ขั้นตอนและเงื่อนไขในการลงทะเบียน สมัครสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

หากพูดถึงการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ถือเป็นประเด็นที่คุณครูหลายท่านให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งล่าสุดคุรุสภาได้ออกมาประกาศด่วนถึง วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขในการลงทะเบียน สมัครสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเราได้นำรายละเอียดมาฝากกันค่า

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เรื่อง ระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบ
และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เรื่อง ระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบ
และประเมินสรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖/๑ กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญตประกอบวิชาชีพครูต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ผ่านการรับรองประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด
และ (๒)ผ่านการทดสอบและประมินสมรรณะทางวิชาชีพครูตามหลักกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ แห่งประกศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่อง กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑ และ ข้อ ๓ กำหนดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทาง
วิชาชีพครู ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการ
ลงทะเบียน บันทึข้อมูล และสมัครข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ ๑ ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สำนักงานลขาธิการคุรุสภา โดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชชีพครู จึงกำหนดระบบ วิธีการ ขั้นตอน และงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัคร
เข้ารับการทดสอบและประมินสมรรณะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
รวมทั้งการปฏิบัติอื่น ๆ ของผู้เข้ารับการทดสอบ ไว้ดังต่อไปนี้

 

รายละเอียด >> ดาวน์โหลด

 

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...