Take a fresh look at your lifestyle.

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู ประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน ดาวน์โหลดได้เลย

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู ประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน มาฝากกัน เพื่อให้คุณครูได้ใช้เป็นแนวทางในการเลื่อนเงินเดือน คุณครูท่านไหนที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยค่า

โดยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อการเลื่อนเงินเดือนของคุณครู จะมีอยู่ 2 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน)ประกอบไปด้วย

  1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
  2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
  3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
  4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (30 คะแนน)

 

ตอนที่ 3 การสรุปผลการประเมิน
ตอนที่ 4 ผลกระประเมิน
ตอนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน

 

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนทั้งหมด คลิกที่นี่

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...