Take a fresh look at your lifestyle.

ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงาน พิจารณาเลื่อนเงินเดือน จากเพจสายบัว ดาวน์โหลดได้ที่นี่

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงาน พิจารณาเลื่อนเงินเดือน จากเพจสายบัว มาฝากกัน ซึ่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Word สามารถนำไปปรับและแก้ไขได้ คุณครูท่านไหนที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลอ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ

ตัวอย่างรายงานเลื่อนเงินเดือนที่คุณครูขอเข้ามานะคะ ครูสายบัวปรับปรุงใหม่ในปี 2563 ช่วงประเมิน ครั้งที่ 1 ค่ะ มีทั้งไฟล์ *.doc (ฉบับไม่มีภาพ) และ *.pdf (ฉบับเต็มมีภาพประกอบ)โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัดค่ะ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดนะคะ (ส่วนการประเมิน ครั้งที่ 2 กำลังทำค่ะ)

รายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู สายครูผู้สอนฉบับนี้
จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการพิจาณาประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานครูผู้สอน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด ซึ่งผู้ขอรับการประเมินได้เรียบเรียงและรวบรวมข้อมูล
นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบและผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแ
หน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ รวมทั้งงานหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายในด้านปริมาณงานและคุณภาพของงาน
รวมทั้งผลงานที่ปรากฏต่อการจัดการศึกษา

ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 คณะครูและนักเรียน
ที่ได้ร่วมกันรับผิดชอบในงานหน้าที่ของตนและได้ร่วมคิด ร่วมปรึกษาหารือ ร่วมตัดสินใจ
ร่วมดำเนินการและร่วมประเมินผล เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ทำให้การดำเนินงานในโรงเรียนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ทำให้เอกสารฉ
บับนี้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี
นางสายบัว พิมพ์มหา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
16/มี.ค./63

ตัวอย่างรายงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ไฟล์ word แก้ไขได้ จากเพจครูสายบัว

 

 

ขอขอบคุณที่มา : เพจครูสายบัว

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...