Take a fresh look at your lifestyle.

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2556

เปิดรับติวสอบ NT ติวโจทย์ ร่วมปูทางการศึกษาของลูกรักไปกับเรา

การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้ปกครองจะมอบให้กับเด็กๆได้มีความรู้ติดตัวไปจนเติบใหญ่ โดยทางสถาบันได้จัดเตรียมครูผู้มีความรู้เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับเด็กๆ โดยตอนนี้ได้เปิดรับติวสอบ NT (National Test  ) เพื่อเตรียมตัวสอบ NT  ซึ่งเป็นการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติทำการจัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ในการสอบครั้งนี้จะเป็นการใช้ประเมินคุณภาพการเรียนการสอน โดยจะจัดการสอบในระดับ ป 3 – ป 6 โดยจะใช้ข้อมูลของส่วนกลางเป็นมาตรฐานเดียวกัน

สำหรับการสอบ NT(National Test  ) แบบทดสอบความสามารถเด็กๆจะต้องพบข้อสอบหน่วยการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ โดยมี 3 ส่วนแบ่งการสอบเป็น ด้านภาษาให้เวลาสอบ 60 นาที ด้านคำนวณให้เวลาสอบ 90 นาที ด้านเหตุผลให้เวลาสอบ 60 นาที โดยทั้งสามส่วนจะแยกย่อยดังนี้

 

1.ด้านภาษา แนวข้อสอบเน้นประเมินผู้สอบโดยวัดความรู้ในด้านการบอกความหมายของคำและรูปประโยคจากการฟังการดูและการอ่าน การเล่าเรื่องราวที่ได้ฟัง ได้ดูและอ่านอย่างง่ายๆ พร้อมกับข้อสอบบอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์ การคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากการฟังการดูและการอ่าน การสื่อความรู้ความเข้าใจข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านอย่างเหมาะสม

 

2.ด้านคำนวณ แนวข้อสอบจะประเมินทักษะการคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจในการหาคำตอบจากสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน และเกี่ยวกับจำนวนการวัดเรขาคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

 

3.ด้านเหตุผล แนวข้อสอบที่ใช้ประเมินผู้สอบในเรื่องความเข้าใจในข้อมูลสถานการณ์หรือสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมเศรษฐศาสตร์และการดำรงชีวิตอย่างมีเหตุผล แนวข้อสอบในการชี้วัดความสามารถการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและมีหลักการโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจหรือมีปัญหา

 

จะเห็นได้ว่าการสอบ NT เป็นรูปแบบการพัฒนาทางด้านการศึกษาในยุคปัจจุบัน ซึ่งผู้ปกครองหลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยและเป็นการดีถ้าหากบุตรหลานของท่านได้เตรียมตัวก่อนจะลงสนามสอบจริง  โดยทางเรารับติวสอบ NT พร้อมทั้งได้เตรียมผู้มีความรู้เพื่อให้บุตรหลานของท่านมีความพร้อมสู่โลกทางการศึกษาในยุค Thailand 4.0

การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2556
ข้อสอบความสามารถด้านภาษา
ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
โครงสร้างและเฉลย

 

ที่มา http://bet.obec.go.th/index/?page_id=3056

ความคิดเห็น
Loading...