วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024
หน้าแรกครูประถมบทเรียนนักเรียนปฐมเหตุแห่งการก้าวสู่ความพอเพียงของ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

ปฐมเหตุแห่งการก้าวสู่ความพอเพียงของ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2476 โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดราษฎร์ศรัทธาราม เป็นสถานที่เรียน และพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบันนี้ โรงเรียนตั้งอยู่ เลขที่ 1/8  หมู่ที่ 3 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  12150 โทรศัพท์/โทรสาร  02-987-9448

การน้อมนำเอาแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้

หรือ ศาสตร์พระราชา กับพัฒนาการทางการศึกษาของ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม  ตั้งอดีตโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ในชุมชนแบบเกษตรและกึ่งเมือง

แต่ ณ ปัจจุบัน โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนตามกระแสสังคมพื้นที่ที่เป็นเกษตรก็ลดจำนวนลงมีโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย มีหมู่บ้านและประชากรเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากจึงส่งผลต่อโรงเรียนทำให้โรงเรียนขยายตัวขึ้นเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นส่วนที่จะพัฒนาให้คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมปลูกฝังสิ่งที่ดีให้แก่เยาวชน

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม จึงจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษากำหนดนโยบายนำแนวทางปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้มีความพอเพียง ประหยัดอย่างยั่งยืน การนำกิจกรรมเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบบูรณาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกชั้นทุกระดับ  มุ่งสู่ผู้เรียนปฏิบัติจริงในการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  3 ห่วง  2 เงื่อนไข  โดยมีการปลูกฝังนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา

นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียนและนำไปให้เผยแพร่ ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเริ่มจากการรับประทานอาหารโรงเรียนให้นักเรียนรับประทานหมดถาดไม่เหลือไม่ทิ้ง  ดื่มน้ำกดมาแค่พอดื่มไม่เหลือทิ้ง การแปรงฟันแบบแห้งประหยัดไม่เปิดน้ำทิ้ง การประหยัดน้ำประหยัดไฟ  การใช้กระดาษ วัสดุการเรียนอย่างรู้คุณค่า ไม่ฟุ่มเฟื่อง รู้คุณค่าสิ่งของใช้ทุกอย่าง กิจกรรมออมเงิน จัดกระบวนคัดแยกขยะแบบรูปธรรมปฏิบัติจริงทุกห้องเรียน  

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม จัดสถานที่เอื้อต่อกิจกรรมโรงเรียนพอเพียงมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในอาคารเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ป้ายนิเทศ ให้นักเรียนให้ได้เรียนอย่างทั่วถึง จัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนจัดแหล่งเรียน สวนพฤกษาธรรมชาติ  แปลงเกษตรสาธิต การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การคัดแยกขยะ การทำปุ๋ยหมักชีวะภาพ แหล่งเรียนอีกหลากหลายเป็นที่สืบค้นและหาความรู้มากมาย มีการนำวิทยากรภูมิปัญญาชาวบ้านมาให้ความรู้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ  โรงเรียนมีจัดกิจกรรมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้การพัฒนาและเรียนแลกเปลี่ยนร่วมกันจนเป็นที่ยอมรับของชุมชน

สารบัญ : ศาสตร์พระราชา จารึกไว้ในแผ่นดินปฐมเหตุแห่งการก้าวสู่ความพอเพียงของ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม  , ศาสตร์แห่งความรู้…สู่ความพอเพียง , ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี