วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกสาระน่ารู้ข่าวดี + กรมบัญชีกลางแจงรายละเอียดการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ตามสิทธิข้าราชการ

ข่าวดี + กรมบัญชีกลางแจงรายละเอียดการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ตามสิทธิข้าราชการ

     สวัสดีค่ะ ข่าวที่น่าสนใจวันนี้ ครูประถม มีข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาบุตร หรือค่าเล่าเรียนบุตรนั่นเอง โดยก่อนหน้านี้ กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาบุตร ( ค่าเล่าเรียนบุตร ) พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งยังคงมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอยู่ ว่าสามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้เต็มจำนวน

         โดย นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง ได้ชี้แจงว่า “กรมบัญชีกลางขอชี้แจงว่า  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 มีการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติบางประการเพื่อให้มีความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับการจัดระบบการศึกษาในปัจจุบันเท่านั้น และไม่มีการปรับอัตราการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรแต่อย่างใด ยังคงใช้อัตราการเบิกตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 และด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 ตามเดิม อาทิเช่น ประเภทและอัตราในการเบิกค่าบำรุงการศึกษา ( ค่าเล่าเรียนบุตร )

ประเภท/ระดับการศึกษา/

ประเภทวิชา/สายวิชา    สถานศึกษาของทางราชการ

บำรุงการศึกษาต่อปีการศึกษา    สถานศึกษาของเอกชน อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา

สถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน (บาท)    สถานศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุน(บาท)

ประเภทสามัญศึกษา

– อนุบาล    5,800    4,800    13,600

– ประถมศึกษา    4,000    4,200    13,200

– มัธยมศึกษาตอนต้น    4,800    3,300    15,800

– มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.    4,800    3,200    16,200

– อนุปริญญา    13,700    –

– ปริญญาตรี    25,000    –

 

ประเภท/ระดับการศึกษา/ประเภทวิชา/สายวิชา    สถานศึกษาของเอกชน

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา

สถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน (บาท)    สถานศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุน (บาท)

ประเภทอาชีวศึกษา

– คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์    3,400    16,500

– พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ    5,100    19,900

– ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม    7,200    24,400

– อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว    5,100    19,900

– อุตสาหกรรมสิ่งทอ    7,200    24,400

          สำหรับสถานศึกษาของเอกชน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริงของค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกิน 25,000 – 30,000 บาท ตามประเภทวิชาหรือสายวิชา และหลักสูตรปริญญาตรี ให้เบิกจ่ายครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงของค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกิน 25,000 บาท ค่าเล่าเรียนที่ให้เบิกจ่ายได้จะต้องเป็นค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งสถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการหรือมหาวิทยาลัย

 

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์รัฐบาลไทย

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี