วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024

คณิตศาสตร์ ป.1

คณิตศาสตร์ ป.1

ข้อสอบกลางปี   คณิตศาสตร์     ป.1    ฉบับที่1
ตอนที่ 1 ปรนัย
คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว

 1. “2” อ่านว่าอย่างไร

1  หนึ่ง

2  สอง

3  สาม

 1. “ดอกไม้สามดอก” เขียนแสดงจำนวนเป็นตัวเลขไทย ได้ตรงกับ

    ข้อใด

1  ๒

2  ๓

3  ๔

 1. แม่ของฉันมีมะม่วง 4 ผล และมีส้ม 5 ผล แม่มีผลไม้ชนิดใดน้อย

    กว่า

1  มะม่วง

2  ส้ม

3  มีเท่ากัน

 1. ข้อใดถูกต้อง

1  1 > 2

2  4 < 3

3  4 > 2

 1. ข้อใดเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมาก

1   0, 2, 1, 3

2   2, 3, 4, 5

3   3, 2, 5, 1

 1. ข้อใดแทนจำนวนเก้า

1   ๘   8

2   ๙    9

3   ๗   7

 1. จำนวนใดน้อยกว่า 6

1  ๕

2  ๗

3  ๙

 1. ข้อใดเรียงลำดับจำนวนได้ถูกต้อง

1   7  5  6  3

2   9  8  2  4

3   4  6  8  9

 

 

 

 

 

 

 1. หนังสือต่าง ๆ มีจำนวนดังนี้

          การ์ตูน     6 เล่ม

          สวดมนต์ 3 เล่ม

          นิทาน      8 เล่ม

    ข้อใดเรียงลำดับจำนวนหนังสือจากมากไปน้อย

1  สวดมนต์ การ์ตูน นิทาน

2  การ์ตูน สวดมนต์ นิทาน

3  นิทาน การ์ตูน สวดมนต์

 1. ข้อใดไม่ถูกต้อง

1   5 + 1 = 2 + 4

2   4 + 4 = 2 + 6

3   6 + 1 = 4 + 5

 1. 4 + 0 = 3 + จำนวนใน ตรงกับข้อใด

1   0

2   1

3   2

 1. อาร์มีเงิน 6 บาท พ่อให้มาอีก 3 บาท อาร์มีเงินกี่บาท

1   4 บาท

2   7 บาท

3   9 บาท

13วันแรกฉันอ่านหนังสือได้ 4 หน้า วันที่สองอ่านได้ 3 หน้า   

      ฉันอ่านหนังสือสองวันรวมกันกี่หน้า เขียนเป็นประโยค   

      สัญลักษณ์ได้ตรงกับข้อใด

1   4 + 3 =

2   4 +        = 3

3       +  3   = 4

 1. มีหนังสือ 3 เล่ม ซื้อมาเพิ่มอีก 6 เล่ม จะมีหนังสือกี่เล่ม

1    7 เล่ม

2    9 เล่ม

3    8 เล่ม

 1. 4 + 2 = เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ตรงกับข้อใด

1   แมว 2 ตัว สุนัข 4 ตัว นับขารวมกันได้เท่าไร

2   มีดินสอ 4 แท่ง ปากกา 2 ด้าม รวมกันทั้งหมดเท่าไร

3   มีเงิน 4 บาท ซื้อขนมไป 2 บาท แล้วจะมีเงินเท่าไร

 1. ข้อใดไม่เท่ากับ 0

1   5 – 5

2   9 – 0

3   8 – 8

 

 

 

 1. ข้อใดถูกต้อง

1   4 – 3 = 3 – 1

2   8 – 6 = 9 – 5

3   7 – 3 = 5 – 1

 1. 7 – 2 = 5 สัมพันธ์กับ 5 + 2 = จะได้จำนวนใน          ตรง  

      กับข้อใด

1   2

2   5

3   7

 1. ฉันมีส้ม 8 ผล กินไป 2 ผล เหลือส้มกี่ผล

1   4 ผล

2   5 ผล

3   6 ผล

 1. 7 – 1 = เขียนเป็นโจทย์ปัญหาตรงกับข้อใด

1 มีเงินอยู่ 1 บาท แม่ให้อีก 7 บาท มีเงินทั้งหมดเท่าไร

2 ม้าในคอก 7 ตัว เป็นม้าตัวผู้ 1 ตัว เป็นม้าตัวเมียกี่ตัว

3 มีส้มอยู่ 7 ผล ให้น้องและเพื่อนไปคนละ 1 ผล เหลือส้มกี่ผล

 1. 5 – 4 = เขียนเป็นโจทย์ปัญหาตรงกับข้อใด

1  มีมะม่วง 5 ผล เน่าเสีย 4 ผล มีมะม่วงไม่เน่ากี่ผล

2   มีเงินอยู่ 5 บาท ขายดอกไม้ได้ 4 บาท มีเงินเท่าไร

3   ทำไข่แตกไป 4 ฟอง เหลือไข่อยู่ 5 ฟอง เดิมมีไข่กี่ฟอง

1 หน่วย

พ่อ           แม่          พี่        น้อง

จากภาพที่กำหนดให้ ใช้ตอบคำถามข้อ 22-23
 1. พ่อสูงกว่าแม่กี่หน่วย

1    1

2    3

3    5

 1. ความสูงของใครรวมกันเท่ากับความสูงของพ่อ

1    แม่กับน้อง

2    พี่กับแม่

3    น้องกับพี่

     กำหนดภาพให้ ใช้ตอบคำถามข้อ 24-25

 

 

 

 

 

 

 

 1. ภาพ ก สั้นกว่า ภาพ ข กี่หน่วย

1    1 หน่วย

2    2 หน่วย

3    3 หน่วย

 1. ภาพ ข และ ภาพ ง มาต่อเรียงกันความยาวรวมกันกี่หน่วย

1    4 หน่วย

2    7 หน่วย

3    8 หน่วย

 1. เครื่องบินยาวเท่ากับรถกี่คัน

 

1   7   คัน

2   9   คัน

3   10 คัน

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

    

 

 

 กำหนดให้ หน่วยกลางคือ             = 1 หน่วย

จากภาพระยะห่างระหว่างอะไรห่างเท่ากับสุนัขกับแมว

1   รถโดยสารกับไก่

2   บ้านกับต้นสน

3   รถโดยสารกับเด็ก

 1. อะไรหนักสุด

1  ไก่

2  แมว

3  ช้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ข้อใดไม่จัดเป็นการเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของที่มีขนาด

      ต่างกัน

1   กล่องผงซักฟอกหนักกว่ากล่องนม

2   กล่องโฟมเบากว่าอิฐบล็อก

3   เหรียญบาทเบากว่าเหรียญห้าบาท

 1. การชั่งหมายถึงข้อใด

1   การหาความจุของภาชนะ

2   การหาน้ำหนักของสิ่งของ

3   การวัดความยาวของสิ่งของ

 1. ถ้าวิทยุเบากว่าพัดลม และพัดลมเบากว่าโทรทัศน์ แล้วข้อใดไม่

      ถูกต้อง

1   วิทยุเบากว่าโทรทัศน์

2   โทรทัศน์เบากว่าพัดลม

3   โทรทัศน์หนักกว่าวิทยุ

 1. สิ่งของในข้อใดที่นำมาใช้ตวงหาความจุ

1   อิฐ

2   น้ำ

3   กระดาษ

 

 

 

 

 

 

 1. ข้อใดไม่ถูกต้อง

1   แก้วน้ำจุน้ำได้น้อยกว่าขวดน้ำ

2   ถังน้ำจุได้มากกว่าโอ่งน้ำ

3   ขวดน้ำจุได้น้อยกว่ากะละมัง

 1. ภาชนะใดจุได้มากกว่าเหยือก

1   แก้วน้ำ

2   ขันน้ำ

3   โอ่งน้ำ

 1. ข้อใดเป็นรูปเรขาคณิต

1

 

 

2

 

 

3

 1. 36. ข้อใดเป็นรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด

1

 

2

 

3

 

 

 

 1. รูปวงกลมแตกต่างจากรูปสี่เหลี่ยมอย่างไร

1    รูปวงกลมไม่ใช่รูปเรขาคณิต แต่รูปสี่เหลี่ยมเป็นรูป

เรขาคณิต

2    รูปวงกลมเป็นรูปเปิด แต่รูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปปิด

3    รูปวงกลมไม่มีด้าน แต่รูปสี่เหลี่ยมมี 4 ด้าน

 1. หนังสือเรียนประกอบด้วยรูปเรขาคณิตชนิดใด

1   รูปวงกลม

2   รูปสี่เหลี่ยม

3   รูปสามเหลี่ยม

 1. สิ่งของในข้อใดมีลักษณะไม่เข้าคู่กัน

1   ไข่ไก่   ส้ม

2    จานข้าว    ล้อรถยนต์

3    ธนบัตร    ธงชาติไทย

 1. เหรียญบาท 18 อัน ธนบัตรหนึ่งร้อยบาท 12 ฉบับ จะมีลักษณะ

      รูปเรขาคณิตชนิดใด

1   รูปสามเหลี่ยม 18 รูป    รูปสี่เหลี่ยม       12 รูป

2   รูปวงกลม       18 รูป    รูปสามเหลี่ยม   12 รูป

3   รูปวงกลม       18 รูป    รูปสี่เหลี่ยม       12 รูป

 

 

 

 

 

ตอนที่ 2 อัตนัย

คำชี้แจง จงแสดงวิธีทำ
คณิตศาสตร์     ป.1 

1.ในกล่องมีปากกา 3 ด้าม เพื่อนให้อีก 4 ด้าม รวมปากกาทั้งหมดกี่  
    ด้าม

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.โอ่งน้ำใบแรกจุน้ำได้ 7 ใบ ใบที่สองจุน้ำได้ 5 ใบ โอ่งน้ำใบแรก

    จุน้ำได้มากกว่าใบที่สองกี่ใบ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ต้องการ เฉลย แจ้งอีกเมล์ ชื่อโรงเรียน ด้านล่างค่ะ

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี