Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

สื่อการสอน

สื่อการสอน

สื่อประกอบการสอนวิชาสังคมศึกษาฯ พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์

สื่อประกอบการสอนวิชาสังคมศึกษาฯ พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มสีสันการสอนในห้องเรียนออนไลน์ด้วยภาพเคลื่อนไหว ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้มากขึ้น สำหรับคุณครูที่สนใจสามารถดาวโหลดสื่อประกอบการสอนได้จากลิงค์ในบทความนะคะ…

เทคนิค การตั้งค่า Default Font ใน Ms. Word สำหรับผลงานวิชาการ งานวิจัยต่างๆ

เทคนิค การตั้งค่า Default Font ใน Ms. Word สำหรับผลงานวิชาการ งานวิจัยต่างๆ สำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดวิธีการในเทคนิคดังกล่าว สามารถเข้าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และนำไปปรับใช้งานได้ตามความเหมาะสม จากเนื้อหาในบทความได้เลยนะคะ …

ดาวน์โหลดฟรี ฟอนต์คัดลายมือ พร้อมวิธีการสอนคัดลายมือ 3 รูปแบบ

ดาวน์โหลดฟรี ฟอนต์คัดลายมือ พร้อมวิธีการสอนคัดลายมือ 3 รูปแบบ เพื่อนำไปฝึกสอนให้กับนักเรียน และบุตรหลาน คุณครูและท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดาวโหลดเพื่อนำมาปรับใช้งานให้เหมาะสมได้จากลิ่้งค์ที่อยู่ในบทความนะคะ รวมฟอนต์คัดลายมือ 3 แบบ…

ดาวโหลดฟรี คู่มือการสอนอ่าน แบบแจกลูกสะกดคำตามหลักภาษา

ดาวโหลดฟรี คู่มือการสอนอ่าน แบบแจกลูกสะกดคำตามหลักภาษา โดยสถาบันภาษาไทย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ…

ดาวโหลดฟรี วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการหมุนเวียนของน้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ดาวโหลดฟรี วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการหมุนเวียนของน้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จัดทำโดย ครูพรพรรณ  ปิ่นเงิน โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ เป็นการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ …

ดาวโหลดฟรี แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สื่อการเรียนรู้ครบทุกชั้น

ดาวโหลดฟรี แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สื่อการเรียนรู้ครบทุกชั้นตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา สามารถนำไปพิจารณาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน…

แจกฟรี บัญชีคำพื้นฐานส่งเสริมการอ่านระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6

แจกฟรี บัญชีคำพื้นฐานส่งเสริมการอ่านระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จัดทำโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สามารถดาวโหลดไฟล์เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ฟรี…

ดาวโหลดฟรี เอกสารการเรียนการสอนคำพื้นฐานระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ดาวโหลดฟรี เอกสารการเรียนการสอนคำพื้นฐานระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามแบบ สพฐ. จัดทำโดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เปิดให้ดาวโหลดเอกสารได้ฟรีนะคะ…

ดาวโหลดฟรี ไฟล์บัญชีคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นป.1-6

ดาวโหลดฟรี ไฟล์บัญชีคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นป.1-6 ตัวไฟล์เป็นไฟล์ word คุณครูทุกท่านที่สนใจ สามารถเข้าไปดาวโหลดไฟล์ได้ฟรี ตามลิ่้งค์ที่อยู่ในบทความนะคะ บัญชีคำพื้นฐาน ที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย…

แจกฟรี ไฟล์บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่6

แจกฟรี ไฟล์บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่6 จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นไฟล์เอกสารword สามารถดาวโหลดและปรับแก้ไขได้…