Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

หลักธรรมสำหรับครู

เชิญชวนคุณครูเข้ารวม Workshop แลกเปลี่ยนความเรียนรู้ #ครูปล่อยของ สระแก้ว 12 ตุลา 2562

เชิญชวนคุณครูเข้ารวม Workshop แลกเปลี่ยนความเรียนรู้ #ครูปล่อยของ สระแก้ว 12 ตุลา 2562 การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQwIEkAUHxI63czm0ydfhZ19tAk5q8IAMH_Mr1-KZn1XN_cw/viewform…

คุรุสภาจัดโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี…เพื่อเด็กดี “ครูดีจึงบอกต่อ”

สำหรับครูประถมที่สนใจสมัครเข้าโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี...เพื่อเด็กดี กิจกรรม "ครูดีจึงบอกต่อ" สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า…

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด สมรรถนะของครู ดังนี้

สมรรถนะครู ตามที่สำนักงานการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดมาเพื่อเป็นข้อปฏิบัติที่ดีสำหรับครูในการพัฒนาตนเอง มีดังนี้ 1. สมรรถนะหลัก (มี 5 สมรรถนะ) ประกอบด้วย 1.1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1.2.…

หลักธรรม สำหรับครู : ครองตน ครองคน ครองงาน

หลักธรรม ที่นำมาฝากครูในครั้งนี้ ขอแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1.หลักธรรม สำหรับการครองตน 2.หลักธรรม สำหรับการครองคน 3.หลักธรรม สำหรับการครองงาน 1.หลักธรรม สำหรับการครองตน 1.1 ฆราวาสธรรม 4 ฆราวาสธรรม แปลว่า ธรรมสำหรับผู้ครองเรือน…

หลักธรรมสำหรับครู : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน

หลักธรรมสำหรับครู พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน หลักคุณธรรม สำหรับคนไทยในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ ท้องสนามหลวง วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2525 ทั้งนี้เพื่อยึดถือปฏิบัติ มีอยู่ 4 ประการ คือ หลักคุณธรรม…

คุณธรรมของครู : ลักษณะของครูดีตามคำสอนในพุทธศาสนา

ลักษณะของครูดี ตามคำสอนในพุทธศาสนา หลักคำสอนหรือหลักธรรมในพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับความเป็นคร ประกอบด้วย หลักธรรม 7 ประการ คือ ปิโย น่ารัก คือ การทำตัวเป็นที่รักต่อศิษย์และบุคคลทั่วไป การที่ครูจะเป็นที่รักแก่ศิษย์ได้ ก็ควรตั้งตนอยู่ใน…

คุณธรรมของครู : ความหมายและความสำคัญ

เนื่องจากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปจนเกิดผลกระทบต่อการประพฤติปฏิบัติของครู  ทำให้ คุณธรรมของครู ตกต่ำ  จนเกิดวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับวิชาชีพครูในขณะนี้  อย่างไรก็ตามครูมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศมากที่สุดวิชาชีพหนึ่ง …