Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

ไฟล์เอกสาร

ใบงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้อังกฤษ ป.4

ใบงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้อังกฤษ ป.4  ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้  การประกอบอาชีพ …

ป้ายความรู้สำหรับจัดบอร์ดนิทรรศการ “28 บุคคลสำคัญของไทยที่ได้รับรางวัลจากยูเนสโก้”

ป้ายความรู้สำหรับจัดบอร์ดนิทรรศการ "28 บุคคลสำคัญของไทยที่ได้รับรางวัลจากยูเนสโก้" เตรียมไว้เลยป้ายนิทรรศ สำหรับติดในห้องเรียนหรือจะติดบอร์ดหน้าชั้นเรียนก็ได้เช่นกัน เพราะป้ายนิทรรศ นั้นเป็น สื่ออย่างหนึ่งที่ส่งเสริมพัฒนาการ…