Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

การเรียนการสอน

โครงการ THE EDUCATORS THAILAND 2023 โครงการค้นหา Influencer ด้านการศึกษา

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ขอนำเสนอ โครงการ THE EDUCATORS THAILAND 2023 โครงการค้นหา Influencer ด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นครู ติวเตอร์ นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ก็สมัครได้ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 ก.ค. 66…

แจกฟรี ตัวอย่างไฟล์เอกสารรายงาน การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2564

แจกฟรี ตัวอย่างไฟล์เอกสารรายงาน การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนำไปใช้ประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนและการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2565…

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล ระดับอนุบาล และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล ระดับอนุบาล และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับใครที่ต้องการรู้แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล…

แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียนและการสอนชดเชยปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน…

แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 – เรียนตั้งแต่ 1 ก.ค.-13 พ.ย.2563 จำนวนวันเรียน 93 วัน – ปิดภาคเรียน 14-30 พ.ย.63 รวม 17 วัน ภาคเรียนที่ 2/2563 – เรียนตั้งแต่ 1 ธ.ค.63-9 เม.ย.64 จำนวนวันเรียน 88…

ปัญหาการพัฒนาเด็ก และครอบครัวในศตวรรษที่ 21 สาเหตุมาจากอะไร?

ปัญหาการพัฒนาเด็ก และครอบครัวในศตวรรษที่ 21 เมื่อสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง กระบวนทัศน์ในการพัฒนาเด็กในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมแบบเดิม อาจต้องถูกทับซ้อนด้วยแนวคิด รูปแบบวิธีการ ความเชื่อ และเทคโนโลยีที่ผุดเกิดขึ้นใหม่ๆตามยุคสมัย…

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ความหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้านรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย ในการพัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งส่งเสริมเจตคติคุณค่าชีวิต…

โพล ชี้การสอนในห้องเรียนส่งผลปฏิรูปสูงสุด

รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากการสำรวจ โพล Education Watch เรื่อง “ปัจจัยความสำเร็จและความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาไทย” โพล “ปัจจัยความสำเร็จและความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาไทย” Education…