Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สะเต็มศึกษา

สะเต็มการศึกษา นวัตกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ครูประถมแนะนำการสอน ศตวรรษที่ 21

สวัสดีค่ะ สำหรับเรื่องที่น่าสนใจวันนี้ Krupatom.com ขอแนะนำเรื่อง สะเต็มศึกษาค่ะ สะเต็มการศึกษานั้น เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี…

โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2559

โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2559 รวมรายชื่อกิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559 เอกสารกิจกรรม ป.1 คู่มือกิจกรรม ป.1 เอกสารกิจกรรม ป.2 คู่มือกิจกรรม ป.2 เอกสารกิจกรรม ป.3…

สะเต็มศึกษา (STEM Education)

สะเต็มศึกษา (STEM Education) คือ แนวทางการศึกษาที่ได้บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆเช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์  รวมเข้าด้วยกัน - Science…