Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

หลักธรรมสำหรับครู

หลักธรรม สำหรับครู : ครองตน ครองคน ครองงาน

หลักธรรม ที่นำมาฝากครูในครั้งนี้ ขอแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1.หลักธรรม สำหรับการครองตน 2.หลักธรรม สำหรับการครองคน 3.หลักธรรม สำหรับการครองงาน 1.หลักธรรม สำหรับการครองตน 1.1 ฆราวาสธรรม 4 ฆราวาสธรรม แปลว่า ธรรมสำหรับผู้ครองเรือน…

หลักธรรมสำหรับครู : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน

หลักธรรมสำหรับครู พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน หลักคุณธรรม สำหรับคนไทยในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ ท้องสนามหลวง วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2525 ทั้งนี้เพื่อยึดถือปฏิบัติ มีอยู่ 4 ประการ คือ หลักคุณธรรม…