Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

หลักธรรมสำหรับครู

หลักธรรม สำหรับครู : ครองตน ครองคน ครองงาน

หลักธรรม ที่นำมาฝากครูในครั้งนี้ ขอแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1.หลักธรรม สำหรับการครองตน 2.หลักธรรม สำหรับการครองคน 3.หลักธรรม สำหรับการครองงาน 1.หลักธรรม สำหรับการครองตน 1.1 ฆราวาสธรรม 4 ฆราวาสธรรม แปลว่า ธรรมสำหรับผู้ครองเรือน…

หลักธรรมสำหรับครู : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน

หลักธรรมสำหรับครู พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน หลักคุณธรรม สำหรับคนไทยในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ ท้องสนามหลวง วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2525 ทั้งนี้เพื่อยึดถือปฏิบัติ มีอยู่ 4 ประการ คือ หลักคุณธรรม…

คุณธรรมของครู : ลักษณะของครูดีตามคำสอนในพุทธศาสนา

ลักษณะของครูดี ตามคำสอนในพุทธศาสนา หลักคำสอนหรือหลักธรรมในพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับความเป็นคร ประกอบด้วย หลักธรรม 7 ประการ คือ ปิโย น่ารัก คือ การทำตัวเป็นที่รักต่อศิษย์และบุคคลทั่วไป การที่ครูจะเป็นที่รักแก่ศิษย์ได้ ก็ควรตั้งตนอยู่ใน…

คุณธรรมของครู : ความหมายและความสำคัญ

เนื่องจากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปจนเกิดผลกระทบต่อการประพฤติปฏิบัติของครู  ทำให้ คุณธรรมของครู ตกต่ำ  จนเกิดวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับวิชาชีพครูในขณะนี้  อย่างไรก็ตามครูมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศมากที่สุดวิชาชีพหนึ่ง …