Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะเชิงวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21”…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชอญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาสมรรถนะเชิงวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี…

ห้ามลืมเด็ดขาด! เชิญคุณครูสังกัด สพฐ.…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูสังกัด สพฐ. เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ OBEC Webinar  ในวันเสาร์ที่ 14 และอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 -16.00 น.…

อบรมเชิงปฏิบัติการ ทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากล สำหรับครูคอมพิวเตอร์

ช่วงนี้ หากครูคนใดสนใจ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากลสำหรับระดับพื้นฐาน โดย กลุ่มงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ (SEPT) ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี (TSS) และงานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ…