fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ข่าวการศึกษา

รวบรวมข่าวการศึกษาจากแหล่งข่าวต่างๆ มาอัพเดทท่านครับ

เปิดสอบพนักงานราชการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 วันที่ 4-10 ก.พ. 62

สพป.นครพนม เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 11 อัตรา (เอกอังกฤษ ) 4-10 ก.พ. 62 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน…
Read More...

เปิดสอบพนักงานราชการ สพป.นครพนม เขต 2 วันที่ 5-11 ก.พ. 62

สพป.นครพนม เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 11 อัตรา (เอกคอม ไทย ปฐมวัย อังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคม) 5-11 ก.พ. 62 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เรื่อง…
Read More...

ข้อสอบ การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local competency Test : LCT)

ข้อสอบ การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local competency Test : LCT) คือข้อสอบที่ใช้สอบในส่วนของนักเรียนที่อยู่ในสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน…
Read More...

ประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย มุ่งเน้นส่งเสริมนักเรียนตามแนวทางของโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะครู…
Read More...

แนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณา โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562

          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาที่ดำเนินกิจกรรมลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ …
Read More...

สพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 35 อัตรา

          Krupatom นำเสนอข่าวสารการเปิดตำแหน่งว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในพื้นที่หลายจังหวัดด้วยกัน รายละเอียดดังนี้           สพป.อุดรธานี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา…
Read More...

คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่าย

          วันนี้ Krupatom ขอแนะนำถึง คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่าย ซึ่งเป็นคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารของแต่ละโรงเรียนวัด จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ แก่ครู นักปฏิบัติการ บุคลากรในโรงเรียน…
Read More...

ความแตกต่างของการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูฯแบบเดิมและแบบใหม่ ว.20/2561

          มีผู้ทำข้อสรุปเกี่ยวกับความแตกต่างของการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูฯแบบเดิมและแบบใหม่ ของการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูฯแบบเดิมและแบบใหม่ ว.20/2561 โดยมีใจความดังนี้ เดิมองค์ประกอบการประเมินมี4ตอน​รวม100​คะแนน…
Read More...

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ฉบับสมบูรณ์

          เนื่องจากประเทศไทยได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษา  ในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด และเนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมได้สิ้นสุดลง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560…
Read More...