fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ดาวน์โหลดได้เลย! โจทย์ข้อสอบมาตรฐาน พร้อมเฉลย ชั้น ป.4

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้รวบรวมไฟล์โจทย์ข้อสอบมาตรฐาน พร้อมเฉลย ชั้น ป.4 มาฝากกัน เหมาะสำหรับคุณครูและเด็กที่สนใจ อยากนำไปฝึกทำกันเพื่อเตรียมตัวสอบ สามารถโหลดตามลิ้งค์ได้เลยค่า

เนื้อหา

 

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ศิลปะ เรื่อง การปั้น การแกะสลัก
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ศิลปะ เรื่อง การพิมพ์ภาพ
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ศิลปะ เรื่อง งานสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ศิลปะ เรื่อง ตำนานดนตรี
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ศิลปะ เรื่อง กิจกรรมดนตรี
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ศิลปะ เรื่อง ประวัตินาฏศิลป์
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ศิลปะ เรื่อง กิจกรรมนาฏศิลป์
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ศิลปะ เรื่อง เฉลยข้อสอบ ศิลปะ

 

 

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 พระพุทธศาสนา เรื่อง ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 พระพุทธศาสนา เรื่อง จิตสงบ พบความสุข
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 พระพุทธศาสนา เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 พระพุทธศาสนา เรื่อง เฉลยข้อสอบ พระพุทธศาสนา

 

 

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 4
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 5
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 6
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาอังกฤษ เรื่อง เฉลยข้อสอบ ภาษาอังกฤษ

 

 

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 1 มั่นใจในลีลา
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 2 กิจกรรมคลายเครียด
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 3 กีฬา
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 4 พัฒนาสมรรถภาพ
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เฉลยข้อสอบ สุขศึกาและพลศึกษา

 

 

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ประวัติศาสตร์ เรื่อง เฉลยข้อสอบ ประวัติศาตร์

 

 

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 คณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 คณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 คณิตศาสตร์ เรื่อง เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์

 

 

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานแสง
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิทยาศาสตร์ เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิทยาศาสตร์ เรื่อง จักรวาลและอวกาศ
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิทยาศาสตร์ เรื่อง เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์

 

 

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สังคมศึกษาฯ เรื่อง การเมืองการปกครอง
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สังคมศึกษาฯ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สังคมศึกษาฯ เรื่อง พออยู่ พอกิน
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สังคมศึกษาฯ เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สังคมศึกษาฯ เรื่อง สรรพสิ่งในธรรมชาติ
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 สังคมศึกษาฯ เรื่อง เฉลยข้อสอบสังคมศึกษาฯ

 

 

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 4
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 5
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 6
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 7
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 8
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 9
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 10
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 11
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 12
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 13
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 14
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 15
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 16
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 ภาษาไทย เรื่อง เฉลยข้อสอบภาษาไทย

 

 

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ชำนาญการงานช่าง
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ก้าวไกลกับงานธุรกิจ
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาชึพสุจริต
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เฉลยข้อสอบ การงานอาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...