วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
หน้าแรกไฟล์เอกสารดาวน์โหลดเลย! ตัวอย่าง การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ดาวน์โหลดเลย! ตัวอย่าง การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม และโรงเรียนสายน้ำทิพย์มาฝากกันค่า  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยค่า

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม

▶ ข้อมูลพื้นฐาน

• [O1] :: โครงสร้าง
• [O2] :: 
ข้อมูลผู้บริหาร
• [O3] :: 
อำนาจหน้าที่
• [O4] :: 
แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา
• [O5] :: 
ข้อมูลการติดต่อ
• [O6] :: 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

▶ การประชาสัมพันธ์

• [O7] :: ข่าวประชาสัมพันธ์

▶ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

• [O8] :: Q&A
• [O9] :: Social Network

▶ การดำเนินงาน

• [O10] :: แผนดำเนินงานประจำปี
• [O11] :: รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
• [O12] :: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

▶ การปฏิบัติงาน

• [O13] :: คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

▶ การให้บริการ

• [O14] :: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
• [O15] :: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
• [O16] :: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
• [O17] :: E–Service

▶ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำป

• [O18] :: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
• [O19] :: รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
• [O20] :: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

▶ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

• [O21] :: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
• [O22] :: ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
• [O23] :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
• [O24] :: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

▶ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• [O25] :: นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
• [O26] :: การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
• [O27] :: หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• [O28] :: รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

▶ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• [O29] :: แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
• [O30] :: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• [O31] :: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
• [O32] :: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
• [O33] :: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

▶ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

• [O34] :: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
• [O35] :: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

▶ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

• [O36] :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
• [O37] :: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

▶ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

• [O38] :: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

▶ แผนป้องกันการทุจริต

• [O39] :: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
• [O40] :: รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
• [O41] :: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

 

โรงเรียนสายน้ำทิพย์

[O4] :: แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
[O5] :: ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
[O9] :: Social Network
[O10] :: แผนปฏิบัติการประจำปี
[O11] :: รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรายไตรมาส
[O12] :: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
[O13] :: มาตรฐานการปฏิบัติงาน
[O16] :: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
[O17] :: E-Service
[O34] :: เจตจำนงของผู้บริหาร

 

ขอขอบคุณที่มา : โรงเรียนพุนพินพิทยาคม และโรงเรียนสายน้ำทิพย์

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี