วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
หน้าแรกงานราชการการไฟฟ้านครหลวง 2567 รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 36 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 -...

การไฟฟ้านครหลวง 2567 รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 36 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 – 11 มิถุนายน 2567

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ขอนำเสนอ การไฟฟ้านครหลวง 2567 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) จำนวน 36  อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 11,350+ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 – 11 มิถุนายน 2567

 

สมัครงานการไฟฟ้านครหลวง 2567 การไฟฟ้านครหลวง คุณสมบัติ ดังนี้

คุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 • เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567)
 • พ้นภาระทางทหารแล้ว
 • สายตาปกติ ตาไม่บอดสี ไม่สวมแว่นสายตา
 • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 185 เซนติเมตร และต้องมีค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index : BMI) ตามที่การไฟฟ้านครหลวง กำหนด คือ มีค่า BMI ที่ 18.5 – 22.9 (ตารางค่าความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูง น้ำหนัก ตามเอกสารท้ายประกาศ)
 • สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้
 • ว่ายน้ำได้
 •  มีความสามารถในการได้ยิน เข้าใจและสื่อสารโต้ตอบได้ ในระยะความสูงอย่างน้อย 12 เมตร
 •  ผ่านการตรวจสุขภาพตาและสมรรถภาพทางการมองเห็น สมรรถภาพทางการได้ยิน

 

การรับสมัคร

 • สมัครออนไลน์ทางเว็บไชต์เท่านั้น ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 ถึงวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567

ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้

 • ทั้งนี้ผู้สมัครงานสามารเข้าไปกรอกรายละเอียดได้ที่เว็บไชต์ www.mea.or.th (ประกาศรับสมัครงาน)
 • ให้ผู้สมัครอ่านประกาศ และคำแนะนำสำหรับผู้สมัครโดยละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร
 •  กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แบบฟอร์มกำหนด และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยัน เพื่อส่งใบสมัคร ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวง ไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขข้อมูลในภายหลังพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ Fle ลงในคอมพิวเตอร์หรือสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง
 • ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกจนกว่าจะปิดระบบรับสมัคร แต่ไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลการสมัครได้
 •  ต้องแนบไฟล์ ในระบบรับสมัครออนไลน์ด้วยไฟล์นามสกุล PDF หรือ JPG ขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับให้ครบถ้วน หากการไฟฟ้านครหลวง ตรวจพบภายหลัง ในกรณี ผู้สมัครแนบไฟล์หลักฐานการศึกษาไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง และ การไฟฟ้านครหลวง ขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสิทธิ์ภายหลังได้ทุกขั้นตอน และไม่มีสิทธิ์ เรียกร้องใด 1 ทั้งสิ้น จาก การไฟฟ้านครหลวง รวมถึงค่าสมัครสอบ โดยต้องแนบไฟล์เอกสาร ดังนี้
 •  หลักฐานการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ที่แสดงว่าเป็น
 • ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร สำหรับวันที่สำเร็จการศึกษาต้องไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก (วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567)
 •  หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร สด.8 สด. 43 หรือ สด.3 เท่านั้น
 • หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี)
 •  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 250 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการ Internet 30 บาท คำบริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทาง SMS จำนวน 20 บาท รวมเป็นเงิน 300 บาท (ค่าธรรมเนียมทั้งสามส่วนจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

รายละเอียดการรับสมัคร

คลิกอ่านรายละเอียด: https://static.mea.or.th/…/fd1faaea…/file_hz65wngz.pdf

ที่มา:การไฟฟ้านครหลวง

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี