fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

วัตถุประสงค์ของการสอบO-NET (Ordinary National Educational Test)

O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6…
Read More...

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้

การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ คือการนำระเบียบวิธีวิจัยมามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งมาจากความเชื่อว่า “ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองได้”…
Read More...

เปิดแล้ว”ติวฟรีดอทคอม”เรียนออนไลน์ฟรีทั่วประเทศ

ศธ.ขานรับ ‘ไทยแลนด์ 4.0’ จับมือติวเตอร์สถาบันดัง เปิดโครงการ ‘ติวฟรี’ รวมเนื้อหาและคลังข้อสอบ วิทย์-คณิต-อังกฤษ-ไทย-สังคม เรียนออนไลน์ฟรีทั่วประเทศ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับติวเตอร์…
Read More...

ข้อสอบ NT 2555 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ปี2555 การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555 ข้อสอบความสามารถด้านภาษา ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล โครงสร้างและเฉลย
Read More...

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : ความเป็นมาของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ความเป็นมาของ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กำหนดไว้ดังนี้           หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา24 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม…
Read More...

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance in Education)

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การทำกิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่กำหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)…
Read More...

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance)

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การทำกิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่กำหนดไว้โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)…
Read More...

ขอบข่ายการบริหาร สถานศึกษา

ขอบข่ายการบริหาร สถานศึกษา แนวทางการบริหารโรงเรียนเพื่อให้การบริหารโรงเรียนสนองกับการปฏิรูประบบราชการและให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพึงพอใจมากที่สุด ตามเป้าหมายการจัดการศึกษา ที่ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข…
Read More...

EF (Executive Functions) ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ…ในวัยอนุบาล

ในประเทศไทยมี รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาและคณะจากศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ศึกษาวิจัยและรวบรวมงานวิจัยจากต่างประเทศ…
Read More...

พัฒนาทักษะสมอง Executive Functions-EF

ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "หนังสือและการอ่าน เครื่องมือพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions-EF (เอ็กคลูซีฟ ฟังก์ชั่น-อีแอฟ) ในเด็กปฐมวัย...คำตอบการปฏิรูปการศึกษาไทย" จัดโดยสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)…
Read More...