fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

คุณธรรมของครู : ลักษณะของครูดีตามคำสอนในพุทธศาสนา

ลักษณะของครูดี ตามคำสอนในพุทธศาสนา หลักคำสอนหรือหลักธรรมในพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับความเป็นคร ประกอบด้วย หลักธรรม 7 ประการ คือ ปิโย น่ารัก คือ การทำตัวเป็นที่รักต่อศิษย์และบุคคลทั่วไป การที่ครูจะเป็นที่รักแก่ศิษย์ได้ ก็ควรตั้งตนอยู่ใน…
Read More...

คุณธรรมของครู : ความหมายและความสำคัญ

เนื่องจากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปจนเกิดผลกระทบต่อการประพฤติปฏิบัติของครู  ทำให้ คุณธรรมของครู ตกต่ำ  จนเกิดวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับวิชาชีพครูในขณะนี้  อย่างไรก็ตามครูมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศมากที่สุดวิชาชีพหนึ่ง …
Read More...

การวัดเชาวน์ปัญญา

การวัดเชาวน์ปัญญาในต่างประเทศ การวัดเชาวน์ปัญญา ได้เริ่มสนใจในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยนักจิตวิทยาสนใจในเรื่องการรักษาพยาบาลคนไข้วิกลจริตและคนปัญญาอ่อน ในปี ค.ศ.1838 Esquirol…
Read More...

ทฤษฎี เชาวน์ปัญญา

มี นักจิตวิทยา เสนอไว้หลายทฤษฎีที่สำคัญจะนำเสนอ 3 ทฤษฎี ดังนี้ 1. ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาจิตมิติ(Psychometric Theory of Intelligence) ทฤษฎี เชาวน์ปัญญา จิตมิติเป็นทฤษฎีที่นักจิตวิทยา ใช้หลักสถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ(Factor Analysis) โดยมี…
Read More...

อานักซิมานเดอร์ ANAXIMANDER

อานักซิมานเดอร์เกิดราว 610 B.C. เป็นกรีกคนแรกที่เขียนหนังสือเป็นร้อยแก้ว(prose) หนังสือเล่มนี้สูญหาย แต่ก็มีคุณค่าต่อนักปราชญ์ มักถูกใช้อ้างบ่อยๆ คำอ้างอิงที่เกี่ยวกับความคิดเริ่มต้นและทั่วไปของปัญหาของอานักซิมานเดอร์ที่ธาเลสยกขึ้นม่าดังนี้…
Read More...

โครงการ พัฒนางานของสถานศึกษา

หลักการเขียนโครงการ การเขียน โครงการ  มีลักษณะการเขียนแตกต่างไปจากการเขียนประเภทอื่น ๆ โครงการที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ ๑. ต้องมีระบบ (System)  โครงการต้องประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นกระบวนการ…
Read More...

นวัตกรรมการศึกษา : การจัดทำ สื่อ /นวัตกรรม/ป้ายนิเทศ

ความหมายของสื่อ/นวัตกรรม/ป้ายนิเทศ สื่อ นับเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสอนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนื่องจากเป็นตัวกลางที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ…
Read More...

การบริหารจัดการชั้นเรียน : ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการชั้นเรียน

หลัก การบริหาร ตามทฤษฎี POSDCoRB POSDCoRB คือ หลักใน การบริหาร จัดการองค์กรที่ใช้กันทั้งในภาครัฐและเอกชน  ที่ผู้มีอำนาจบริหารมีหน้าที่ และบทบาทการบริหารอยู่ ๗ ประการ คือ P- Planning หมายถึง การวางแผน ได้แก่…
Read More...

การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ธุรการชั้นเรียน

ความหมายของงาน ธุรการชั้นเรียน งานที่เกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน ธุรการชั้นเรียน  รวมทั้งการควบคุมตรวจสอบผู้เรียนอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายดำเนินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ดีที่สุด…
Read More...

การศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ความหมายของ การศึกษา ผู้เรียนเป็นรายบุคคล กระบวน การศึกษา รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไปในระยะเวลาหนึ่งโดยใช้เครื่องมือ เทคนิค หรือวิธีการต่าง ๆ…
Read More...