fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สพฐ. ปักธง 2561 “ปีแห่งการปฏิบัติ” โรงเรียน ไร้ขยะ Zero Waste School มุ่งแก้ปัญหาระยะยาว

วันนี้ (17 ก.ย.) ที่โรงแรมเอวานา กรุงเทพฯ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)สมุทรปราการ เขต 1…
Read More...

สสวท. ปรับหลักสูตรคณิต-วิทย์-ภูมิศาสตร์

สสวท. แจงปรับหลักสูตรคณิต-วิทย์-ภูมิศาสตร์ ให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงโลกในปัจจุบันทั้ง 12 ชั้นปี รับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เริ่ม ป.1 และ ป.4 ม.1 และ ม.4 ปี 61 และครบทุกชั้นในปี 63 เนื้อในเน้นภาคปฏิบัติตั้งแต่ระดับประถม…
Read More...

การบริหารจัดการชั้นเรียน

การบริหารจัดการชั้นเรียน                 การบริหารจัดการชั้นเรียน เป็นวิธีการดำเนินการให้ชั้นเรียนได้อยู่ในสภาพความพร้อมที่จะดำเนินการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง…
Read More...

ธาเลส (THALES)

ธาเลส ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาของปรัชญาตะวันตก เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ก่อน ค.ส. 585 ป็นผู้ทำนายการเกิดสุริยคราส เป็น1ใน7ของบัณฑิตกรีก ทุกท่านต่างก็มีคติพจน์ (คำนิยาม)ประจำตนและคำนิยามของธาเรสก็คือ “น้ำนี้ดีที่สุด” (Water is best)…
Read More...

แนวคิดทาง ปรัชญา

แนวคิดทาง ปรัชญา ปรัชญา คือกระบวนการในการตีความและการรับรู้ในสภาวะใดๆอันเป็นความจริงแท้ที่เป็นไปแห่งโลก โดยผู้ศึกษาเกี่ยวกับความจริงแท้ที่เป็นไปแห่งโลกนั้นที่เรียกว่า นักปราชญ์ หมายถึง ผู้ใคร่รู้ การเป็นผู้ใคร่รู้กับสภาวะของการเป็น…
Read More...

ปรัชญา คืออะไร

ปรัชญา คืออะไร ศึกษาความหมายและความเป็นมาของวิชา ปรัชญา ความหมายของปรัชญา (Meanings of Philosophy) คำว่า “ปรัชญา” เป็นศัพท์ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร)…
Read More...

ปรัชญาการศึกษา

ปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กับปรัชญาการศึกษา ปัญหาของวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และความเจริญทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของไทยเป็นอย่างยิ่ง…
Read More...

FOCUS ประเด็นจาก PISA : การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้

FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 21 (กันยายน 2560) FOCUS การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้การกำกับดูแล (Governance) ในระบบโรงเรียนในที่นี้มีหลายด้าน…
Read More...

จี้หา’โมเดลผลิตครู’ใหม่ ก่อนเคาะหลักสูตร 4-5 ปี

นายรัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา เปิดเผยถึงผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องทิศทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสู่การรับรองปริญญาประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพแนวใหม่ จัดโดยคุรุสภา…
Read More...

เมื่อครูประถมคิดอยากได้ แว่น ใหม่ต้องทำไงบ้าง

สมัยนี้การใส่ แว่น ตากันแดด เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจำเป็น สำหรับคนที่ต้อง ออกนอกบ้านอยู่บ่อยๆ ยิ่งปัจจุบัน แสงแดดยิ่งแรง ทวีความร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เราต้องหรี่ตาทุกครั้ง เมื่อต้องเจอกับแสงแดดแรงๆ โดยตรง ทั้งคนที่เดินอยู่นอกตึก…
Read More...