วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกวิชาการศึกษาการประเมินแนวทางการรวบรวมเอกสารประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดทำแผนการเรียนรู้

แนวทางการรวบรวมเอกสารประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดทำแผนการเรียนรู้

ครูประถมมีข่าวสารดีๆมาฝากคุณครูทุกท่านในเรื่องเกณฑ์การตัดสินจะต้องมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคําขอโดยต้องผ่านเกณฑ์การ

ประเมินไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษาและผลงานทางวิชาการ ผ่านเกณฑ์ตามที่ ก.ค.ศ.
กําหนด

ตัวอย่างการตรวจสอบหลักฐาน/ร่องรอย/หลักฐาน การประเมิน ด้านที่ 1 ตัวชี้วัด 1.2.2 ตามเกณฑ์ ว21/2560

ด้านที่ ตัวชี้วัดที่ หัวข้อ/เอกสาร/ ร่องรอย/หลักฐาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1 3 1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 2558 2559 2560 2561 2562
– วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล/แผน IEP / / / / /
– การวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ / / / / /
– การวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา/ โครงสร้างรายวิชา / / / / /
-แผนการจัดการเรียนรู้/บันทึกหลังแผน / / / / /
-นิเทศการสอน/นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ / / / / /
– บันทึกการให้คำแนะนำ/ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง/ผู้นำ / / / / /
– ภาพถ่าย / / / / /

1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์มีความหมาย ดังนี้

จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การกำหนดแนวทางการ จัดการเรียนรู้ ตามหน่วยการเรียนรู้เป็นการเตรียมการสอนหรือการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร

จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หมายถึง การวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาหรือการบำบัดฟื้นฟูของแต่ละบุคคล โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร และสหวิชาชีพ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของ แต่ละบุคคล ตลอดจนกำหนด สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้เฉพาะบุคคล อย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร

จัดทำแผนการสอนรายบุคคล (IIP) หมายถึง การกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ หรือการบำบัดฟื้นฟู เป็นการเตรียมการสอนหรือการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการบำบัดฟื้นฟูไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์ อักษร ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ หมายถึง การกำหนดแนวทางการ จัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่สมดุลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่านกิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล

ในบทความนี้จะกล่าวถึงแนวทางการเก็บเอกสาร ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้

ระดับคุณภาพ 1
ข้อกําหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียน และบริบทของสถานศึกษา และท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบครบถ้วน ตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษา หรือส่วนราชการต้นสังกัดกําหนดและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง

3. มีกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน

4. มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้

1. รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

2. แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ที่ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ และสอดคล้องกับการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง

3. บันทึกหลังสอน

ระดับคุณภาพ 2
ข้อกําหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียน และบริบทของสถานศึกษา และท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบครบถ้วน ตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษา หรือส่วนราชการต้นสังกัดกําหนดและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง

3. มีกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน

4. มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และนำผลมาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

1. รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

2. แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ที่ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ และสอดคล้องกับการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง

3. บันทึกหลังสอน

4. หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลที่ได้จากการบันทึกการสอน มาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ 3
ข้อกําหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียน และบริบทของสถานศึกษา และท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบครบถ้วน ตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษา หรือส่วนราชการต้นสังกัดกําหนดและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง

3. มีกิจกรรมการเรียนรู้ตัววิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์ สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน

4. มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และนำผลมาปรับประยุกต์แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

5. เป็นแบบอย่างที่ดี และให้คําแนะนําด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

1. รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

2. แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ที่ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ และสอดคล้องกับการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง

3. บันทึกหลังสอน

4. หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลที่ได้จากการบันทึกการสอน มาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

5. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดทําแผนการเรียนรู้

6. หลักฐานที่แสดงการให้คำแนะนำแก่ครูในการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ 4
ข้อกําหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียน และบริบทของสถานศึกษา และท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบครบถ้วน ตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษา หรือส่วนราชการต้นสังกัดกําหนดและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง

3. มีกิจกรรมการเรียนรู้ตัววิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน

4. มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และนำผลมาปรับประยุกต์แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

5. เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นพี่เลี้ยงและเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้

1. รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

2. แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ที่ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ และสอดคล้องกับการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง

3. บันทึกหลังสอน

4. หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลที่ได้จากการบันทึกการสอน มาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

5. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดทําแผนการเรียนรู้

6. หลักฐานที่แสดงการให้คำแนะนำแก่ครูในการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้

7. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นพี่เลี้ยงด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการจัดประสบการณ์ หรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)

8. หลักฐานการเป็นที่ปรึกษาแนะนำช่วยหลือเพื่อนครูในด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการจัดประสบการณ์ หรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

ระดับคุณภาพ 5
ข้อกําหนดระดับคุณภาพ ตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียน และบริบทของสถานศึกษา และท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบครบถ้วน ตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษา หรือส่วนราชการต้นสังกัดกําหนดและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง

3. มีกิจกรรมการเรียนรู้ตัววิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน

4. มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และนำผลมาปรับประยุกต์แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

5. เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ เป็นพี่เลี้ยง และเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้

1. รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

2. แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ที่ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ และสอดคล้องกับการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง

3. บันทึกหลังสอน

4. หลักฐานที่แสดงถึงการนําผลที่ได้จากการบันทึกการสอน มาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

5. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดทําแผนการเรียนรู้

6. หลักฐานที่แสดงการให้คำแนะนำแก่ครูในการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้

7. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นพี่เลี้ยงด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการจัดประสบการณ์ หรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)

8. หลักฐานการเป็นที่ปรึกษาแนะนำช่วยหลือเพื่อนครูในด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการจัดประสบการณ์ หรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

9. หลักฐานการแสดงถึงการมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ยอมรับ หรือได้รับการยกย่องในวงวิชาชีพ

10. หลักฐานการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

หมายเหตุ:: Link เอกสารต่าง ๆ เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมเอกสารเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ที่กําลังจะเตรียมเอกสารเข้ารับการประเมิน ควรต้องศึกษาเอกสารและแนวทางเพิ่มเติม โดยประสานงานกับ สํานักเขตพื้นที่การศึกษา หรือแนวทางของเอกสารจาก กศจ. แต่ละจังหวัดก่อน

ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด musicmankob@gmail.com

ที่มา: คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส่วนที 6 หน้า 75-78

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี